Nachzucht  /  Offspring


2020

 Venya K. 

(A.F. Vamoyo x Vanisha)

Stutfohlen / filly2018

A.F. Nayla K.

(Kubay Khan x A.F. Nindjini)

Stutfohlen  / filly2017

Valiyah K.

(MM Sultan x Vamoya)

Stutfohlen  / filly

 

Elayda D.

(Massimo ibn Mirokan x AF Escada)

Stutfohlen  / filly